zwolnienia celne
Biznes i Gospodarka

Zwolnienia celne

(wpis archiwalny z 2011r.)

ZWOLNIENIA Z NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH

A. Zwolnienia z należności celnych przywozowych przesyłek

Zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie, przy czym „towary o niewielkiej wartości” oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę.

Zwolnienia, o którym mowa nie stosuje się do:

a) napojów alkoholowych;

b) perfum i wód toaletowych

c) tytoniu lub wyrobów tytoniowych.

Towary w małych ilościach o charakterze niehandlowym, wysyłane z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze celnym Wspólnoty, są zwolnione z należności celnych przywozowych do równowartości 45 euro.

Za przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przywóz przesyłek, które jednocześnie:

• mają charakter okazjonalny

• zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe;

• są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

Zwolnienie, o którym mowa, ograniczone jest na jedną przesyłkę do ilości podanych dla każdego z poniżej wyszczególnionych towarów:

a) wyroby tytoniowe:

• 50 papierosów, lub

• 25 cygaretek (cygar o maksymalnej wadze 3 gramów sztuka), lub

• 10 cygar, lub

• 50 gramów tytoniu do palenia,

lub proporcjonalny asortyment tych różnych produktów w zestawie;

b) alkohol i napoje alkoholowe:

• napoje destylowane i spirytusowe o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 22 % objętości; nieskażony alkohol etylowy o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 80 % objętości: 1 litr, lub

• napoje destylowane i spirytusowe, i koktajlowe na bazie wina lub alkoholu, o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 22 % objętości; wina musujące, wina likierowe: 1 litr lub proporcjonalne ilości wyżej wymienionych wyrobów w zestawie i

• wina niemusujące: 2 litry;

c) perfumy: 50 gramów, lub wody toaletowe: 0,25 litra.

B. Przywóz rzeczy znajdujących się w bagażu osobistym podróżnego

Zgodnie z art. 41 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich są zwolnione z należności celnych przywozowych, jeżeli przywożone towary są zwolnione z podatku od wartości dodanej (VAT) na mocy przepisów prawa krajowego przyjętych zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy.

Powyższe kwestie zostały uregulowane w art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju zwalnia się od VAT (a co za tym idzie od należności celnych przywozowych) według następujących norm:

a) w transporcie lądowym – do równowartości 300 EUR;

b) w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 EUR.

Do ww. wartości nie wlicza się wartości produktów leczniczych niezbędnych do spełnienia potrzeb podróżnego, paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów, a także wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według niżej określonych norm.

W odniesieniu do wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych zwolnieniu podlegają następujące ilości ww. towarów:

1) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

a) papierosy – 200 sztuk lub

b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub

c) cygara – 50 sztuk, lub

d) tytoń do palenia – 250 g,

2) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

a) papierosy – 40 sztuk lub

b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 20 sztuk, lub

c) cygara – 10 sztuk, lub

d) tytoń do palenia – 50 g,

Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

3) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 1 litr lub

b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % – 2 litry, i

c) wina niemusujące – 4 litry, i

d) piwo – 16 litrów,

Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

4) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:

a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 0,5 litra lub

b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % – 0,5 litra, i

c ) wina niemusujące – 0,5 litra, i

d) piwo – 2 litry.

Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

C. Zwolnienie z należności przywozowych paliw przewożonych w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych

Zwolnieniu z należności celnych przywozowych podlega paliwo przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów zgodnie z art. 107-111 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Zwolnienie paliwa do ilości przywożonej w standardowych zbiornikach pojazdów nie oznacza jednak dowolności wykorzystania przywożonego paliwa. Zgodnie z art. 110 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych paliwo zwolnione z należności celnych przywozowych nie może być wykorzystywane w pojazdach innych niż te, w których zostało przywiezione, ani nie może zostać usunięte z tych pojazdów. Nie może też zostać odpłatnie lub nieodpłatnie zbyte przez osobę korzystającą ze zwolnienia. Naruszenie tych zasad powoduje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami z zakresu zwolnień od podatków: VAT (§ 13 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) i akcyzowego (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11)) zwolnienie od podatków VAT i akcyzy importu paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach stosuje się według następujących norm:

600 litrów – w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojazdu silnikowego (zarówno handlowego pojazdu samochodowego służącego do przewozu więcej niż dziewięciu osób włącznie z kierowcą, jak i handlowego pojazdu samochodowego innego niż wyżej wymieniony);

200 litrów – w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojemnika specjalnego przeznaczenia.

Photo by Timelab Pro on Unsplash