gotówka
Finanse

Przewóz gotówki przez granicę

(wpis archiwalny z 2013 r.)

Jaką kwotę turysta może przewieźć przez granicę w portfelu ?

Nie ma limitu na przywóz i wywóz pieniędzy dla podróżnych. Jednak ci, którzy nie lubią płacenia kartą i wybierają gotówkę powinni wiedzieć, że w momencie przekraczania granicy są zobowiązani zgłaszać w formie pisemnej  organom celnym lub organom Straży Granicznej  wykonującym kontrolę celną fakt posiadania krajowych lub zagranicznych środków płatniczych w kwocie przekraczającej równowartość 10  tys.euro.

Podróżnym, zarówno zamieszkałym w Polsce, jak i za granicą, zezwala się na wywóz środków płatniczych w kwocie przekraczającej 10 tys. euro, wypłaconych z rachunku bankowego lub nabytych od banku za środki zgromadzone na rachunku bankowym. Ponadto można dokonać wywozu pieniędzy uprzednio przywiezionych do Polski i zgłoszonych do przywozu w formie pisemnej. Dokumenty uprawniające do wywozu należy okazać organom celnym lub organom Straży Granicznej, bez ich wezwania,

 Wywóz pieniędzy następuje bowiem na podstawie :

·         zaświadczenia wystawionego przez bank

·         pisemnego zgłoszenia ich uprzedniego przywozu do kraju potwierdzonego  przez organy celne lub organy Straży Granicznej.

Polskie przepisy dewizowe zezwalają również na wywóz środków płatniczych w kwocie przekraczającej 10 tys. euro , pochodzących z innych źródeł niż wymienione powyżej, pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej organom celnym lub organom Straży Granicznej.

Uwaga: Przepisy te obowiązują tylko w ruchu turystycznym, bo płatności  w obrocie handlowym muszą być dokonywane za pośrednictwem banku. 

Turystyczne zakupy w krajach trzecich.

Towary nabyte w krajach trzecich , przywożone na teren Wspólnoty Europejskiej , obciążone są cłem i podlegają  kontroli celnej.

 Jednak  podróżni korzystają ze zwolnienia  celnego , pod warunkiem, że przywóz towarów znajdujących się w ich  bagażu nie ma charakteru handlowego, a łączna ich  wartość  nie przekracza 175 euro w przypadku osoby dorosłej  i  90 euro w przypadku osoby poniżej 15 roku życia.

W odniesieniu do towarów akcyzowych obowiązują dodatkowo normy ilościowe według następujących limitów na jednego podróżnego;

·         wyroby tytoniowe: 200 szt. papierosów lub 100 cygaretek lub 50 cygar lub 250 g tytoniu,

·         spirytus i wyroby alkoholowe:

          – wyrobów spirytusowych – 1 litr  lub                                                                         

     – innych  wyrobów alkoholowych ( koktajli, aperitifów, itp.)

o zawartości alkoholu do 22 % – 1 litr                                                       

     – oraz wina  niemusujące – 2 litry

Uwaga: zwolnienie z cła w/w towarów nie jest udzielane podróżnym poniżej 17 roku życia.

Ponadto podróżny może przywieźć nie więcej niż 50 ml perfum i nie więcej niż 250 ml wód toaletowych, a produktów leczniczych- tylko w ilości przeznaczonej na własne potrzeby.

Jeśli wartość przywożonych towarów , innych niż objęte ograniczeniami wyroby akcyzowe, wyniesie więcej niż 175 euro, ale mniej niż 350 euro, trzeba będzie zapłacić cło w  zryczałtowanej stawce 3,5%  oraz  należny podatek VAT. A gdy przekroczy pułap  350 euro –  celnicy wyliczą cło i podatek wg  odpowiednich stawek określonych w taryfie celnej.

Turyści powracający z krajów trzecich podlegają odprawie celnej na granicy Wspólnoty. Gdy podróżują  samolotem – na lotnisku po przylocie .   

Zakupy w krajach Wspólnoty.

Turyści  poruszający się po terytorium wspólnoty Europejskiej nie podlegają odprawie celnej. Nie oznacza to jednak, że mogą przewozić towary  bez żadnych ograniczeń i kontroli .Zwłaszcza jeśli chodzi o zakupy towarów akcyzowych.

Obywatele UE mogą przewozić z jednego kraju Unii do drugiego papierosy i alkohol, pod warunkiem, że przeznaczone są na użytek  własny. Za ilość niehandlową uznaje się;

–          800 szt papierosów,

–          400 szt cygaretek /cygara ważące nie więcej niż 3 g każde/

–          200 szt cygar,

–          1 kg tytoniu,

–          10 litrów wyrobów spirytusowych,

–          20 litrów wyrobów pośrednich / np. likierów /,

–          90 litrów wina  /w tym 60 litrów szampana/

–          110 litrów piwa.

  I taką ilość wyrobów tytoniowych i alkoholowych może przywieźć do Polski  podróżny, pod warunkiem, że ukończył 17 lat.

UwagaDo Austrii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Irlandii można wwieźć  z Polski max. 200 szt. papierosówKraje te wynegocjowały okresy przejściowe na limit papierosów przywożonych przez podróżnych z Polski.

            Jadąc np. do Włoch drogą lądową trzeba uwzględnić konieczność przejazdu przez terytorium Austrii i pamiętać, że Polacy mogą wwieźć do tego kraju max. 200 szt. papierosów.

Podróż z psem lub kotem.

            Kto nie ma z kim zostawić ukochanego czworonoga albo nie chce się z nim rozstawać nawet na czas urlopu, może go zabrać ze sobą w podróż. Ale wcześniej powinien uzyskać dla swego pupila paszport.

Na wewnętrznych granicach Unii podróżnym taki dokument nie jest  potrzebny, ale towarzyszącym im zwierzętom – tak. Wymóg dotyczy psów, kotów i fretek. Paszporty wydawane są przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt, ale uprawnienia takie mają również lekarze weterynarii. Obok danych właściciela czworonoga znajduje się tam pełna informacja o zwierzęciu: numer mikrochipa ,dane na temat szczepień i odrobaczenia  oraz wpis o aktualnym stanie zdrowia. Wizytę u weterynarza należy zaplanować nie wcześniej niż trzy tygodnie przed planowanym wyjazdem, bowiem badanie ważne jest tylko przez ten okres, i jeśli w tym czasie nie wyjedziemy, trzeba je będzie ponowić.

Szczególnie skrupulatne są w tej kwestii służby celne Anglii, Szwecji, Norwegii, gdzie  potrzebne są dodatkowo badania serologiczne.

Przed wyjazdem warto się dokładnie zorientować, jakie przepisy obowiązują w danym kraju ( niektóre np. nie wpuszczają szczeniąt). Oszczędzimy sobie w ten sposób przykrych niespodzianek na granicy.

Czy i jak można wywozić z Polski dobra kultury?

            Zarówno w Polsce, jak też innych krajach Wspólnoty Europejskiej, obowiązują ograniczenia dotyczące wywozu dóbr kultury.

 Polskie prawo dopuszcza możliwość wywozu zabytków za granicę na stałe, pod warunkiem, że nie spowoduje to uszczerbku dla naszego dziedzictwa narodowego. Wywóz taki może jednak nastąpić tylko na podstawie jednorazowego pozwolenia. Aby je uzyskać, trzeba się zwrócić z odpowiednim wnioskiem do ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za pośrednictwem właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Stosownych pozwoleń wymaga wszystko, co figuruje w rejestrze zabytków, rejestrach muzealnych oraz przedmioty niewpisane do rejestrów, ale mające więcej niż 55 lat  a w przypadku dziedzictwa przemysłowego – starsze niż 25- letnie.

Np. Chcemy wywieźć za granicę pamiątkową cukiernicę, która  pochodzi sprzed 1950 roku, pozwolenie na jej wywóz za granicę jest bezwzględnie wymagane.

Zgoda na wywóz nie jest potrzebna w odniesieniu do:

–          zabytków niewpisanych do rejestru, mających nie więcej niż 55 lat,

–          zabytków, będących obiektami techniki, niewpisanych do rejestru, mających nie więcej niż 25 lat,

–          dzieł twórców żyjących,

–          materiałów bibliotecznych powstałych po dniu 31 grudnia 1948 roku.

Jednak wywóz tych przedmiotów za granicę możliwy jest dopiero po uzyskaniu zaświadczenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzającego, że dany przedmiot nie jest objęty zakazem wywozu. Zaświadczenie takie jest ważne przez okres jednego roku od daty wystawienia.

Tak  więc zabierając ze sobą w zagraniczną podróż  przedmioty noszące cechy zabytku , czy nawet dzieła twórców żyjących, trzeba mieć przy sobie odpowiedni dokument upoważniający do ich wywozu. W przeciwnym wypadku zostaną zatrzymane i złożone w depozycie celnym do czasu wydania opinii przez biegłego rzeczoznawcę.

Konsekwencja dla podróżnego, który nie zastosuje się do przepisów: konsekwencje zostały  przewidziane  w art.109  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nielegalny wywóz dzieł sztuki zagrożony jest zgodnie z tym przepisem karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W razie skazania za to przestępstwo sąd orzeka również nawiązkę na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami. Może także orzec przepadek zabytku, chociażby nie stanowił on własności sprawcy.

Photo by 金 运 on Unsplash