informacja dla podróżnych
Informacje

Zmiana limitów przywozowych dla podróżnych

(wpis archiwalny z 2007r.)

W związku ze stosowaniem od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 274/2008 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych, zostaną wprowadzone zmiany limitów przywozowych dla podróżnych oraz zwolnień celnych w obrocie pocztowym i kurierskim.

Od dnia 1 grudnia 2008 r. podwyższeniu z 22 EUR do 150 EUR podlega kwota, do równowartości której stosuje się zwolnienie z należności celnych przywozowych przesyłek zawierających towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie (art. 27 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83).

Od tego dnia zmienią się również limity wartościowe i ilościowe towarów zwolnionych z należności celnych przywozowych, przywożonych z państw trzecich w bagażu osobistym podróżnego a także paliwo w baku.

Limity w zdecydowanej większości zostają podniesione (upominki, paczki, paliwa, wino), z wyjątkiem przywozu papierosów przywożonych przez podróżnych (w ruchu pieszym, kolejowym i transporcie kołowym). Normy przywozu papierosów zostaną w tych przypadkach ograniczone do 40 szt.

Zwiększenie limitów przywozowych dla podróżnych:

a)      średnio ponad dwukrotne  (z 175 EUR do 430 EUR w ruchu lotniczym i morskim oraz do 300 EUR  w ruchu lądowym) zwiększenie limitu wartościowego rzeczy stanowiących prezenty i upominki przywożonych przez podróżnych. Szczególnie istotne w kontekście zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

b)      zwiększenie limitów przywozowych na wino z 2l do 4l wina i 16l piwa.

c)      zwiększenie (z 22 EUR do 150 EUR) kwoty wolnej od cła przy zakupach dokonywanych poza UE np.: przez Internet.

Zwolnienie z należności przywozowych paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach drogowych pojazdów silnikowych oraz pojemnikach specjalnego przeznaczenia. 600 litrów – w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojazdu, 200 litrów – w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojemnika specjalnego przeznaczenia.

    Informujemy, że od dnia 15 czerwca 2007 roku wchodzi w życie Rozporządzenie WE nr 1889/2005 na mocy którego podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Unii Europejskiej będą zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 euro (a także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.). Zgodnie z rozporządzeniem unijnym, obowiązek zgłoszenia występuje w przypadku przywozu lub wywozu środków płatniczych przez granicę zewnętrzną UE. Jednak w niektórych państwach członkowskich (w tym w Polsce) obowiązek wypełnienia zgłoszenia dewizowego dotyczy także pasażerów tranzytowych oraz takich, którzy przekraczają granicę państwową nawet w ruchu wewnątrzunijnym.

Jednolite przepisy prawne mają na celu wprowadzenie na terytorium UE wspólnego podejścia do kontroli przepływu gotówki z lub do państw UE. Uzupełniają one unijną dyrektywę o praniu pieniędzy, która umożliwia monitorowanie transakcji dokonywanych przez instytucje kredytowe i finansowe.

Uprawnione organy wszystkich państw UE, na podstawie nowych przepisów, mogą zatrzymywać nie zgłoszone środki pieniężne oraz podejmować działania przeciwko osobom, które nie zgłoszą gotówki w kwocie 10.000 euro lub wyższej (wysokość i charakter nakładanych sankcji pozostają w gestii poszczególnych państw członkowskich UE – mogą to być grzywny w różnej wysokości, ale – w określonych przypadkach – także sankcje pozbawienia wolności).

Państwa członkowskie zobowiązane są do gromadzenia informacji zebranych na podstawie składanych deklaracji lub będących wynikiem przeprowadzonych kontroli i udostępniania ich organom zajmującym się zwalczaniem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W przypadku zaistnienia przesłanek, że przewóz gotówki lub innych środków płatniczych ma związek np. z praniem pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Państwa członkowskie mogą wymieniać się takimi informacjami.

Wprowadzane przepisy nie zmieniają dotychczas obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku zgłaszania przy przekraczaniu granicy gotówki w kwocie równej lub przekraczającej 10.000 euro. Warto jednak, aby polscy obywatele pamiętali o jednolitym obowiązku dokonania takiego zgłoszenia na terytorium wszystkich państw UE.

Informacja dla wyjeżdżających na wakacje.

Turyści, którzy podróżują po krajach Unii Europejskiej nie podlegają żadnym ograniczeniom dotyczącym ilości zakupionych i przewożonych towarów jednak pod warunkiem, iż są one przeznaczone do użytku osobistego. Przez stwierdzenie: „do użytku osobistego” rozumiane jest wykorzystanie przewożonych towarów na prezenty, jednak już ich odsprzedaż jest naruszeniem prawa.

Towary, które przewozimy będą uznane za przeznaczone do użytku osobistego, gdy nie przekroczą ustalonych limitów: – 800 szt. papierosów, (przy wjeździe do Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji – 200 szt. papierosów) – 200 szt. cygar, – 1 kg tytoniu, – 10 litrów spirytusu, – 20 litrów wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), – 90 litrów wina (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego), – 110 litrów piwa.

Co do zasady, osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych lub tytoniowych. Należy sprawdzić przed planowanym wyjazdem, czy w danym kraju nie wprowadzono dodatkowych ograniczeń (np. w Szwecji osoby, które nie ukończyły 20 lat nie mogą przewozić alkoholu).

W momencie wstąpienia Polski do Unii zniknęła możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych przez polskich turystów wracających do kraju.

Podróżując z kraju nie należącego do Unii Europejskiej można przywieźć:
• 200 papierosów,
• 100 cygaretek bądź 50 cygar lub 250 gramów tytoniu,
• 1 litr alkoholu etylowego lub 2 litry wina.

Okazy CITES- chcąc przywieźć z wakacji pamiątkę, która stanowi element fauny czy flory danego skrawka ziemi, możemy przez przypadek narazić się na nieprzyjemności; aby tego uniknąć warto wcześniej upewnić się, że nasza pamiątka nie podlega ochronie. Co kryje się pod pojęciem „okazy CITES”?  Są to żywe zwierzęta i rośliny, wypreparowane zwierzęta i ich części, produkty wykonane z chronionego gatunku,

Nie wolno przywozić bez pozwolenia !

 – małp, papug, ptaków drapieżnych, żółwi lądowych i morskich, węży i jaszczurek,

– kaktusów, storczyków, roślin owadożernych

– skór: kotów drapieżnych, niedźwiedzi, małp, wilków i zebr,

– wyrobów z kości słoniowej lub ze skór węży, krokodyli i jaszczurek oraz skorup żółwi,

– produktów medycyny chińskiej zawierających piżmo, rogi nosorożców kości tygrysów lub wyciągi z woreczków żółciowych niedźwiedzi,

– kawioru ryb jesiotrowatych,

– muszli i koralowców,

– wypreparowanych motyli

Przedstawione powyżej okazy stanowią znikomą część okazów chronionych Konwencją Waszyngtońską CITES. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.mos.gov.pl/cites-ma/index.html

————————————————————————————————————————————

NORMY ILOŚCIOWE DLA TOWARÓW, KTÓRE MOŻNA PRZYWIEŹĆ BEZ NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Osoby wjeżdżające do Polski z innego kraju mają prawo do przywiezienia każdorazowo bez należności przywozowych towary zakupione podczas podróży pod warunkiem, że są one przeznaczone do użytku osobistego i nie są przeznaczone na sprzedaż. 

   Rodzaj towaruZ krajów Unii EuropejskiejSpoza Unii Europejskiej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, przywożonych przez osoby fizyczne, które wskazują na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych (Dz. U. Nr 74 poz. 675)1) Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych.
2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97 poz. 966)
1.Wyroby tytoniowe  
papierosy800 szt.200 szt. lub
cygaretki (o masie nie przekraczającej 3g/szt.)400 szt.100 szt. lub
cygara200 szt.50 szt. lub
tytoń do palenia1 kg250 g lub
2. Napoje alkoholowe  
alkohol etylowy10 l1 l
piwo110 l
wino i napoje fermentowane90 l (w tym wino musujące – 60 l)2 l
produkty pośrednie20 l
3. Paliwo przewożone w nietypowych środkach transportu (w inny sposób niż w zbiornikach samochodowych) 10 l 10 l
4. Perfumybrak ograniczeń50 g
wody toaletowebrak ograniczeń0.25 l
5. Produkty leczniczebrak ograniczeńna własny użytek

 Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych lub tytoniowych.

NORMY ILOŚCIOWE DLA TOWARÓW, KTÓRE OBYWATEL POLSKI MOŻE PRZYWIEŚĆ BEZ NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH NA TERYTORIUM NIEKTÓRYCH KRAJÓW

 Kraj  Anglia Dania Niemcy Norwegia Szwecja
 Towar  
papierosy200 szt.200 szt.200 szt.200 szt.200 szt.
cygaretki (o masie nie przekraczającej 3g/szt.) 400 szt. 100 szt. 100 szt. – 400 szt.
cygara200 szt.50 szt.50 szt.200 szt.
 tytoń do palenia 3 kg 250 g 250 g250g i 200 szt papieru tytoniowego 1 kg
alkohol (mocny ponad 22%) lub mocne wino 10 l i 1 l lub 10 l i – 10 l i
piwo110 l i110 l i2 l oraz110 l i
wino musujące bądź likier, wino nie musujące 90 l 2 l90 l (w tym 60 l wina musującego) oraz2 l bądź innego wyrobu alkoholowego do 22%* 90 l (w tym 60 l wina musującego) oraz 
napoje mieszane20 l20 l20 l

* turyści powyżej 20 roku życia zamiast 2 l wina mogą wwieść 2 l wina lub innego produktu alkoholowego (do 22%) bądź 1 l alkoholu (do 60%)

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych państw lub dzwoniąc do placówek dyplomatycznych bądź konsularnych.

Adresy internetowe i nr telefonów wybranych państw UE

KrajAdres internetowy w PolsceAdres internetowy za granicąTelefon
Angliawww.britishembussy.plwww.hmce.gov.uk(22) 311-00-00
Daniawww.ambasadadanii.plwww.ambpol.dk(22) 565-29-00
Niemcywww.ambasadaniemiec.plwww.info.zoll.de(22) 584-17-00
Norwegiawww.amb-norwegia.plwww.toll.no(22) 696-40-30
Szwecjawww.swedish-ambassy.plwww.tullverket.se(22) 640-89-00

Photo by Ash Gerlach on Unsplash